Tapio21

Tapio is de god van de natuur, meteen het onderwerp van deze blog.

Sunday, September 30, 2007

Onvoldoende grote chrysanten

Door het slechte weer tijdens de maand juli, zal er voor Allerheiligen een tekort zijn aan grote chrysanten. Dat zegt Edwin Coppens, één van de grootste producenten en verkopers van chrysanten in België. De vrij sombere maand juli heeft er volgens hem voor gezorgd dat er opmerkelijk meer kleinere chrysanten zijn. De maanden juli en augustus zijn immers cruciaal voor de groei van de chrysanten.


Edwin Coppens benadrukt dat de kleinere chrysanten kwalitatief in orde zijn, maar voegt het er aan toe dat het tekort aan grote chrysanten heeft ook gevolgen voor de consument. Die zal meer moeten neertellen voor de grote variant en door de overvloed aan kleine chrysanten zal deze soort goedkoper zijn. Coppens verzekert dat de chrysanten op tijd in bloei zullen staan. Enkel een zeer warme maand oktober zou de bloei kunnen vervroegen.


De chrysantenproducent merkt ook op dat de witte chrysanten het de jongste jaren bijzonder goed doen. Dit jaar worden er volgens hem opvallend veel witte chrysanten gevraagd. De eerste aanplantingen starten in april en in de eerste week van juli worden de planten al geëxporteerd naar Scandinavië, waar de chrysant gewoon een terrasplant is en niets te maken heeft met Allerheiligen.


Sinds kort hebben Belgische chrysantenproducenten met de uitvoer naar Rusland een nieuwe markt gevonden. In Rusland vragen ze vooral exclusieve maten. Chrysanten met bollen van 1 meter tot 1,20 meter zijn daar volgens Coppens veel gevraagd.

Saturday, September 29, 2007

Bacteriën verdedigen Fort Borsbeek

De Antwerpse provincieraad heeft het startsein gegeven voor de sanering van 50.000 kubieke meter verontreinigd slib in de gracht van Fort III in Borsbeek. Omdat het om een grote hoeveelheid slib gaat, is de klassieke methode volgens Jos Geuens, gedeputeerde voor niet betaalbaar, daarom gaan we nu voor het eerst werken met bacteriën" vertelt gedeputeerde Jos Geuens, bevoegd voor waterbeleid.


Het slib zal een behandeling krijgen in de lente en de herfst van volgend jaar. De sanering is een gezamenlijk initiatief van de provincie Antwerpen met de gemeente Borsbeek. De Fort III gracht in Borsbeek is een wateroppervlak van 2,6 hectare, waar de Koude Beek, een waterloop van tweede categorie, doorheen stroomt. Het domein is eigendom van de gemeente Borsbeek.


De gracht vervult enerzijds de functie van waterbuffer voor de bebouwde kern van Borsbeek en heeft anderzijds een belangrijke ecologische functie. In het aangrenzende Fort III is een waardevolle vleermuiskolonie gevestigd en het geheel is dan ook aangeduid als Habitat-richtlijngebied. Door de jaren heen is gracht echter helemaal dichtgeslibd. Het gaat om minstens 50.000 kubieke meter zwaar verontreinigd slib, zodat een klassieke slibruiming onbetaalbaar is.


Daarom opteert de provincie in overleg met de gemeente Borsbeek om het slib te behandelen met bacteriën. Deze techniek is gebaseerd op het vermogen van bepaalde bacteriën om het organisch materiaal in slib te gebruiken als voedingsbodem en werd al op verschillende plaatsen met succes toegepast. “Een voorbeeld hiervan is de parkvijver in de gemeente Boom, waar het volume van het slib merkbaar is afgenomen en er terug een normale waterkolom ontstaan is,” aldus Jos Geuens.


De provincieraad keurde het ontwerp van de offertevraag en een wijze van gunnen goed en gaat nu op zoek naar een mogelijke leverancier voor het leveren van dergelijke bacteriepreparaten. Het slib zal twee behandelingen krijgen, één in de lente van volgend jaar en één in de herfst van hetzelfde jaar.

Thursday, September 27, 2007

Weerijs krijgt oude glorie terug

De provincie Antwerpen en het Life-project Danah zijn gestart met de werkzaamheden om de Weerijs op het Groot Schietveld in Brasschaat in zijn oude glorie te herstellen. Het Life-project Dana is een Europees natuurherstelproject waarvoor Defensie en het Agentschap voor Natuur en Bos de krachten bundelen. Doelstelling is op twaalf militaire domeinen in Vlaanderen de fauna en flora te herstellen.


Op het militair domein in Brasschaat zullen de oude meanders terug met deze provinciale waterloop verbonden worden. Het project kadert ook in het herstel van vrije vismigratie zoals wordt opgelegd volgens het decreet betreffende het integraal waterbeleid. De waterloop de Weerijs ontspringt in de gemeente Brecht en stroomt over het Groot Schietveld richting Wuustwezel, Loenhout en tenslotte naar Nederland.


De werkzaamheden concentreren zich volledig op het Groot Schietveld tussen de Schietveldweg en de Wuustwezelsteenweg. Geraamd wordt dat de werken twee maand zullen duren, afhankelijk van de weersomstandigheden. "Dit project zal heel wat gunstige gevolgen hebben voor zowel de dieren en planten in het omliggende natuurgebied als voor de waterhuishouding van de gehele vallei," aldus het Antwerpse provinciebestuur.


Door de herstelling van de natuurlijke meanders zal de stuw aan de Schietveldweg niet langer een belemmering vormen voor de stroomopwaarts zwemmende vis. Hierdoor kunnen de vissen terug van Nederland tot in Brecht zwemmen. Omdat ook de huidige rechte loop van de Weerijs wordt behouden, zal ook het overstromingsgevaar gevoelig verminderen. Bij hevige regenval zal er immers meer water in het militaire domein geborgen worden en kunnen overstromingen in Overbroek of Wuustwezel getemperd of zelfs voorkomen worden.